Click "Enter" to submit the form.

Seniorzy w liczbach

Czy wiesz, że:
W Polsce na koniec 2017 r. liczba ludności wynosiła 38,4 mln, w tym ponad 9 mln stanowiły osoby w wieku 60+ ? 🧐🤔
 
👉🏻 Trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużenie się trwania życia, pogłębiany jest niskim poziomem dzietności.
👉🏻 Pogarszająca się sytuacja demograficzna stawia przed Polską wyzwanie związane z planowaniem i kształtowaniem polityki na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.
 
👉🏻 Polska należy do ścisłej czołówki europejskich krajów, w których kryzys demograficzny występuje w największym stopniu.
 
👉🏻 Według prognozy GUS do 2050r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,5 mln, natomiast populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 13,7 mln stanowiąc tym samym ponad 40% ogółu społeczeństwa.
~ Co oznacza “starzenie się ludności” ?
Zwiększenie odsetka osób starszych przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka dzieci.💡
 
👉🏻 Wśród populacji w starszym wieku większość stanowią kobiety (ponad 61%), na 100 mężczyzn przypada ich 160.
~ Co jest konsekwencją rosnącego wraz z wiekiem udziału kobiet w populacji ?
Nadumieralność mężczyzn i zróżnicowanie parametrów trwania życia.
Kobiety osiągające wiek 65 lat maja przed sobą prawie 5 lat więcej dłuższego trwania życia niż mężczyźni.💡
 
👉🏻 W miastach ludność w starszym wieku stanowi prawie 16% populacji, natomiast na terenach wiejskich stanowią 13% mieszkańców wsi.
 
👉🏻 Udział osób starszych w populacji ogółem jest zróżnicowany również regionalnie. Najstarszymi w tym sensie są województwa łódzkie i świętokrzyskie.
 
✨ Podsumowując:
Rośnie i nadal będzie wzrastać liczba osób w wieku 65+.
Wzrost odsetka osób w wieku emerytalnym w społeczeństwie występuje w prawie wszystkich współczesnych krajach rozwiniętych. Wynika to z wydłużenia się trwania ludzkiego życia i jest wskaźnikiem postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia.
 
Przebieg i konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa wymagają zwiększonej uwagi ekspertów i polityków. Powinna ona wywołać reflekcje odnośnie tego, co należy i można uczyć dzisiaj, aby zmienić lub co najmniej złagodzić tendencje wynikające z prognoz.

Leave a Comment.